Inhoudsopgave

 

 

 

 

Inhoudsopgave.......................................................................................................         1

1. Toepassing Algemene Voorwaarden ..................................................................        2

2. Offerte ............................................. ..................................................................         2

3. Annulering ..........................................................................................................         3

4. Overeenkomsten ................................................................................................         3

5. Samenstelling en Uitvoering ..............................................................................          3

6. Verplichtingen van de afnemer .........................................................................           4

7. Bijzondere verplichtingen van de afnemer m.b.t. ondergronden .....................            5

8. Opschorting .....................................................................................................            7 

9. Overmacht ........................................................................................................           7

10. Meer- en minderwerk ....................................................................................            8

11. Garantie .........................................................................................................           8

12. Gebreken .......................................................................................................           9

13. Risico-overgang .............................................................................................          9

14. Betaling .........................................................................................................           9

15. Aansprakelijkheid voor de schadelijke gevolgen van de aflevering .............           10

16. Vloerverwarming ...........................................................................................          10

17. Toepasselijk recht en geschillen ..........................................................................    11

18. Checklist Badkamer en Vloer             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle getekende offertes, opdrachtbevestigingenen overeenkomsten van:

 

BetonCreation is gevestigd te Dordrecht,Branco 30, 3315WR Dordrecht Kamer van Koophandel nummer: 24454534, hierna te noemen “leverancier”.

 

1. Toepassing Algemene Voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden gelden onverkort tussen BetonCreation. als leverancier en elke afnemer, natuurlijke of rechtspersoon. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle getekende offertes,opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van BetonCreation.

1.2 Deze voorwaarden gelden voor de levering, aanbrengen en applicatie van woonbeton / microcement van BetonCreation. Indien deze voorwaarden op uw overeenkomst van toepassing zijn gelden zij eveneens voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten.

1.3 Van deze algemene leveringsvoorwaarden maken de Checklist Badkamer en Checklist Vloer onlosmakelijk onderdeel uit. Niet voldoen aan de instructies uit deze checklisten leidt tot verval van eventuele aanspraken uit garanties.

1.4 De algemene voorwaarden gelden behoudens voor zover de andere partij tijdig schriftelijk afwijkingen aan BetonCreation ter kennis heeft gebracht en deze door BetonCreation zijn geaccepteerd.

1.5. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

 

2. Offerte

2.1 De gedagtekende offerte en de daarin opgegeven prijzen zijn bindend gedurende de in de offerte vermelde termijn.

2.2 De prijsopgave in de offertes is gebaseerd op de aanname dat de ruimtes en de ondergronden, waarop of waaraan BetonCreation haar producten aanbrengt, voldoen aan de eisen die zijn opgenomen in de artikelen 6 en 7 van deze voorwaarden en bij de overeenkomst gevoegde checklist, tevens gedeponeerd bij de algemene voorwaarden. De prijsopgave in de offerte is exclusief het aanbrengen van eventuele bijzondere voorzieningen.

 

 

 

 

 

 

3. Annulering

3.1 Annulering van de overeenkomst door de afnemer kan kosteloos binnen 5 werkdagen na de datum van het versturen van de opdrachtbevestiging.

3.2 Bij annulering na deze periode bent u aan BetonCreation kosten verschuldigd, te weten 25% van de in de opdracht opgenomen prijs.

3.3 Bij annulering binnen 2 weken voor de overeengekomen datum van het begin van de werkzaamheden bent u aan BetonCreation 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

 

4. Overeenkomsten

4.1 Een overeenkomst met BetonCreation komt eerst tot stand nadat BetonCreation de opdracht schriftelijk heeft aanvaard c.q. bevestigd.

4.2 Wijzigingen in de overeenkomst c.q. aanvullende afspraken zijn eerst bindend voor BetonCreation wanneer deze schriftelijk door BetonCreation zijn aanvaard.

 

5. Samenstelling en Uitvoering

5.1 Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient de afnemer rekening te houden met het volgende; in de vloer/wand die BetonCreation.legt kunnen ten opzichte van het aan de afnemer getoonde monster tijdens de totstandkoming van de overeenkomst:

*  lichte kleurverschillen voorkomen;

*  glansverschillen optreden;

*  lichte oneffenheden of aanzetten voorkomen;

*  bij scheurvorming in de ondergrond doortekening in de vorm van een ander

    voorkomen.

5.2 De door BetonCreation opgegeven hoeveelheden materiaal, dikte van de vloer/wand en afschot zijn gebaseerd op een vlakke en strakke ondergrond. Monsters van BetonCreation geven slechts een kleurindicatie van de te plaatsen vloer/wand. Lichte kleurafwijkingen komen voor en horen bij de aard

van het type vloer/wand. Oneffenheden in de vloer/wand worden bij applicatie in beginsel gevolgd en vormen onderdeel van het eindresultaat (van de vloer/wand) tenzij in de overeenkomst het uitvlakken van oneffenhedenuitdrukkelijk is overeengekomen.

5.3 De vloer/wand sluiten verkleuring niet uit, maar verminderen die. Afhankelijk van de kleur kan er daarom nog steeds een mate van verkleuring van de geleverde systemen optreden.

5.4 Wij adviseren de plinten aan te brengen na het aanbrengen van het woonbeton/ microcement / egaline. Indien de plinten voor het aanbrengen worden geplaatst, dienen deze in de grondverf te staan en kunnen een week na het woonbeton afgelakt worden. De plinten kunnen dan echter niet meer verwijderd worden zonder schade aan het woonbeton toe te brengen.

5.5 Vanwege het vloeibare karakter van het woonbeton/microcement zal er altijd een lichte glooiing te zien zijn langs de plinten c.q. muur.

5.6 BetonCreation vloer/wand en wandsystemen worden op locatie op de oppervlakte aangebracht. Het aanbrengen van de woonbeton / microcement is een ambachtelijk proces. Hierdoor kan de uiteindelijke afwerking afwijken van de stalen of samples aan de hand waarvan de afnemer heeft gekozen. Ook kunnen er lichte kleurafwijkingen zijn.

5.7 De vloer/wand is niet bestand tegen schuurmiddelen en weekmakers en kleurconcentraten.

5.8 Afnemer kan ten aanzien van het bovenstaande niet reclameren.

 

 

6. Verplichtingen van de afnemer

Bij de uitvoering van de overeenkomst verplicht de afnemer zich om:

6.1 De ruimte waar de vloer/wand wordt geplaatst ontruimd, schoon en stofvrij gereed te houden.

6.2 Bij eventuele wijzigingen in de planning deze in een zo vroeg mogelijk stadium aan BetonCreation op te geven. Wijzigingen die later dan zes weken voor aanvang van de applicatie worden doorgegeven zijn in beginsel te laat. Deze wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat de datum van applicatie dient te

worden uitgesteld en dat de afnemer BetonCreation schadeloos dient te stellen voor kosten van capaciteitsverlies.

6.3 De ruimte waar de werkzaamheden worden uitgevoerd tochtvrij aan te leveren.

6.4 Ervoor zorg te dragen dat de dekvloer/wand droog (zoals omschreven in artikel 7) zijn bij de aanvang van de werkzaamheden. Tevens dient de afnemer te garanderen dat in de twee weken voorafgaande aan de werkzaamheden de dekvloer/wand niet meer in aanraking met water of ander vocht is geweest.

6.5 Ervoor zorg te dragen dat gedurende een periode van 24 uur voorafgaand aan de

vloer/wandwerkzaamheden en minimaal 48 uur na het aanbrengen van de vloer/wand de temperatuur in de ruimte niet onder de 18 graden komt en de relatieve vochtigheid niet boven de 80%.

6.6 Ervoor zorg te dragen dat na voltooiing van de werkzaamheden de vloer/wand gedurende 72 uur niet wordt betreden in verband met de mechanische uitharding noch dat de gelegde vloer/wand op andere wijze in aanraking komt met vaste en vloeibare stoffen of gas. Na 3 dagen van voltooiing van de werkzaamheden is de vloer/wand/ uitgehard en mag deze pas belast worden met elke vorm van

vloeistof.

6.7 Bij uitvoering van de werkzaamheden in de open lucht te voorzien in een overkapping op kosten van de afnemer, vooraf goed te keuren door Betoncreation.

6.8 Beschikbaarheid van water en elektriciteit (320/380 volt), alsmede verlichting van bovenaf (dus geen bouwlampen) en verwarming gedurende de werkzaamheden.

6.9 Ervoor te zorgen dat BetonCreation de werkzaamheden ongestoord kan uitvoeren, zonder dat andere bedrijven in dezelfde periode in dezelfde ruimtes werkzaam zijn.

6.10 Ervoor te zorgen voor de onbelemmerde toegang tot de plaats waar de vloer/wandwerkzaamheden dienen plaats te vinden onder meer voor aanvoering van de voor uitvoering van het werk benodigde materialen en materieel. Daartoe dient de locatie voor een groter motorvoertuig bereikbaar te zijn.

6.11 Bij niet-nakoming van de hiervoor vermelde verplichtingen is de afnemer gehouden de schade die BetonCreation lijdt, onder meer ten gevolge van stagnatie, andersoortig tijdsverlies, te maken extra

kosten, c.a. te vergoeden.

6.12 Bij de uitvoering van de overeenkomst verplicht de afnemer zich tevens om volledig en geheel gehoor te geven aan de instructies en werkzaamheden zoals staat in checklist Badkamer en checklist Vloer die van deze Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken.

6.13 Wordt de vloer/wand niet zoals bovenstaand omschreven opgeleverd, dan draagt de afnemer het risico van eventuele gebreken aan de vloer/wand en kan niet worden gereclameerd.

 

7. Bijzondere verplichtingen van de afnemer m.b.t. ondergronden

 

 De afnemer draagt zorg voor het volgende.

7.1. Bij cementgebonden ondergronden :

a) dat de vloer/wand minimaal 1,5 week per cm. vloerdikte is verouderd. Na deze periode dient het vochtpercentage en de ondergrond bij

b) beton niet hoger te liggen dan 4%, bij zandcement niet hoger dan 2,5%. Controle vindt vooraf door BetonCreation met een vochtmeter plaats. Deze meting kan slechts dienen ter extra controle en biedt daarom geen garantie tegen restvocht en eventueel daaruit voortvloeiende vochtwerking.

c) een droge, vlakke strakke ondergrond voor aanvang van de werkzaamheden. De vloer mag niet na gepoederd zijn met cement

d) en op de vloer mag geen lijm laag voorkomen

e) en op de vloer mag geen vet voorkomen.

f) zandcement afwerklagen die hechtend zijn en voldoende dicht te zijn aangebracht.

g) het eventueel aanbrengen van afschotten in de ondergrond.

h) het niet aanwezig zijn van gietgallen, omegagaatjes, grondnesten, bekistingnaden en dergelijke.

i) de aanwezigheid van de benodigde dilatatie en/of schijnvoegen in de ondergrond.

j) de ondergrond dient waterdicht te zijn om dampspanning onder de kunststofafwerklagen te voorkomen.

7.2 Bij vloeren met als ondergrond egalisatie :

a) een aangebrachte egalisatie tot 5mm dient minimaal 24 uur droogtijd.

b) Een aangebrachte egalisatie tot 10mm dient minimaal 72 uur droogtijd.

7.3 Bij wanden met stucwerk:

 a) Minimaal 24uur droogtijd per millimeter dikte die is aangebracht

7.4 Bij anhydrite gebonden ondergronden :

a) veroudering van minimaal 1,5 week per cm. vloerdikte. Na deze verouderingsperiode dient het vochtpercentage en de

b) ondergrond niet hoger te zijn dan 0,5%. Controle vindt vooraf door BetonCreation met een vochtmeter plaats. Deze meting kan slechts dienen ter extra controle en biedt daarom geen garantie tegen restvocht en eventueel daaruit voortvloeiende vochtwerking.

c) de oplevering van een schone vloer die vlak en strak is afgewerkt. Napoedering met cement is niet toegestaan.

d) Er mag geen lijmlaag of vet op de vloer/wand aanwezig zijn.

e) het niet voorkomen van gietgallen, stortgaatjes, omegagaatjes, grondnesten, bekistingnaden endergelijks.

f) de aanwezigheid van de benodigde dilatatie en/of schijnvoegen in de ondergrond.

g) de ondergrond dient waterdicht te zijn om dampspanning onder kunststofafwerklagen tevoorkomen.

h) Zo nodig dient waterdicht folie onder het beton te zijn aangebracht.

7.5 Bij houten ondergronden  :

a) dat de ondergrond in zijn geheel wordt afgetimmerd met watervast platte platen, welke vormvast dienen te zijn.

b) voor de deugdelijke plaatsing van de ondergrond en dat deze is berekend op de belasting van gebruik

c) bij applicatie op houten ondergronden (lees ook : underlayment, multiplex, parket, fermacell) blijft door werking van de ondergrond (bijv. als gevolg van verschillen in temperatuur en luchtvochtigheid) een doortekening van de platen of schrootjes in het woonbeton / microcement mogelijk.

d) Fermecell ondergronden dienen naadloos te zijn en vast te liggen.

7.5 Bij andersoortige ondergronden zullen afzonderlijke afspraken worden gemaakt.

De hierboven vermelde vereisten voor de ondergronden vormen een essenti.le voorwaarde voor deugdelijke nakoming door BetonCreation van haar verplichtingen. Dat geldt eveneens voor het juist naleven van de instructies

in de Checklist Badkamer en Checklist Vloer (waarvan de afnemer zich verplicht tot naleving van de instructies die onlosmakelijk onderdeel uitmaken van de Voorwaarden). De voorwaarden beinvloeden in grote mate het kwalitatieve eindresultaat van het woonbeton. Indien de ondergronden niet voldoen aan de hiervoor gestelde voorwaarden, dan draagt de afnemer het risico van eventuele gebreken aan de vloer/wand. Is het mogelijk het project uit te stellen om de vloer/wand alsnog aan de eisen te kunnen laten voldoen, dan houdt BetonCreation de afnemer aansprakelijk voor de daar uit voortvloeiende schade door capaciteits- en tijdsverlies.

 

8. Opschorting

BetonCreation is gerechtigd de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien de afnemer in verzuim is met het voldoen aan zijn betalingsverplichtingen, overeengekomen termijnen daaronder begrepen. In geval van verzuim bij nakoming van de betalingsverplichtingen door de afnemer is BetonCreation gerechtigd aanvullende zekerheden te verlangen voordat BetonCreation verdere uitvoering aan de overeengekomen werkzaamheden geeft.

 

9. Overmacht

9.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer kan worden verlangd. Onder overmacht aan de zijde van BetonCreation wordt in ieder geval begrepen overheidsmaatregelen, maar ook extreme weersomstandigheden en luchtvochtigheid.

9.2 Indien in redelijkheid aangenomen mag worden dat de overmachtssituatie van tijdelijke aard zal zijn, heeft BetonCreation het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht veroorzaakt heeft opgehouden te bestaan.

9.3 Indien redelijkerwijs aangenomen mag worden dat de overmachtssituatie van blijvende aard is zullen partijen overgaan tot ontbinding van de overeenkomst en in redelijkheid een regeling treffen over de

gevolgen van de ontbinding. Hierbij komt aan BetonCreation het recht toe om van prestaties die al verricht zijn ter uitvoering van de overeenkomst voordat de overmachtssituatie intrad, betaling te vorderen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Meer- en minderwerk

Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:

a) In geval van wijzigingen van de overeenkomst;

b) in geval van afwijkingen van de bedragen van stelposten;

c) in geval van afwijkingen in de benodigde hoeveelheden vloer/wandmateriaal;

d) in andere gevallen waar meer- en minderwerk in de overeenkomst is opgenomen.

 

11. Garantie

11.1 BetonCreation staat in voor de goede hoedanigheid van het product, waaronder begrepen de geschiktheid voor het doel waarvoor de vloer/wand blijkens de overeenkomst is gelegd. Op de vloeren of wanden verleent BetonCreation een garantie voor de periode van 5 (vijf) jaar, afbouwend na drie jaar met 15% van

de waarde van de opdracht. Op de toplaag (coating, lak) verleent BetonCreation een garantie voor de periode van 2 (twee) jaar De garantieperiode gaat in na oplevering van het werk dan wel na voltooiing van de werkzaamheden. Een beroep van de afnemer op de garantie vervalt en wordt niet inbehandeling genomen als de afnemer niet volledig en tijdig aan al zijn/haar betalingsverplichtingen jegens BetonCreation heeft voldaan. Bij uitvoering van de garantiewerkzaamheden dient de afnemer zich

te houden aan de adviezen en instructies van BetonCreation waaronder de instructies en werkzaamheden zoals staan in checklists Badkamer en checklist Vloer die van deze Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken. Niet volgen van die instructies leidt tot verval van de garantie hierboven genoemd.

11.2 Mechanische beschadigingen, krassen, verkleuringen. Lichte spaanslagen, lichte rolbanen en aanzetten in de toplaag en ingevallen vuil in de natte vloer/wand zijn uitgesloten van garantie.

11.3 Vloeistofdichtheid van het woonbeton / microcement in doucheruimtes vervalt na 1 jaar (buiten de garantie). Enige vloeistofdichtheid aangebracht door derden vallen niet onder de garantie van BetonCreation.

11.4 De garantie geldt niet voor scheurvorming veroorzaakt door extreme werking of zetting vanuit de ondergrond, werking/zetting vanuit het pand zelf of vochtwerking vanuit de ondergrond en osmose.

Ook valt slijtage die wordt veroorzaakt door ongeschikt gebruik, krassen, verkeerde

schoonmaakmethoden/middelen, ongelukken of soortgelijke gebeurtenissen buiten de garantie. Bij woonbeton / microcement of cementgebonden woonbeton kunnen wij geen enkele garantie verlenen op scheurvorming in welke vorm dan ook vanuit de ondergrond door zetting, werking maar ook niet op het product zelf omdat cementgebonden producten altijd kunnen scheuren en het geen elastische eigenschap heeft.

11.5. Decontaminatie vanuit de ondergrond valt niet onder de garantie. De woonbeton vloer/wand zit nog vast aan de ondervloer/wand, echter de ondergrond is intern van elkaar los geraakt.

11.6 het doortekenen/scheuren (adervorming) van een breuk in de ondergrond (dekvloer/wand) valt niet onder de garantie.

11.7 Door het plaatsen van glasvlies over scheuren, schijnvoegen en dilataties wordt de kans op doortekening van een bewegend ondergrond verlaagd. Er is geen garantie dat dit niet gebeurt.

 

12. Gebreken

12.1 De afnemer is verplicht om binnen 72 uur na aflevering aan BetonCreation schriftelijk of email mededeling te doen van de gebreken die bij aflevering zonder nader onderzoek door hem zijn geconstateerd. De gevolgen van het niet nakomen door de afnemer van deze verplichtingen gelden eveneens als het gebreken betreft die de afnemer zonder nader onderzoek in redelijkheid had kunnen of moeten

constateren.

12.2 Geringe afwijkingen in maat, kleur, structuur en andere geconstateerde kleine gebreken zijn geen reden tot afkeuring.

12.3 Bij herstelwerkzaamheden levert de klant de ruimtes aan zoals beschreven in Artikel 6.

12.4 Onverminderd het in de wet bepaalde en behoudens aan eventuele toepasselijke garanties door de afnemer te ontlenen aanspraken is Betoncreation na aflevering niet meer aansprakelijk  voor tekortkoming

aan het product.

 

13. Risico-overgang

13.1 Na oplevering komt het woonbeton / microcement voor rekening van de afnemer.

13.2 Onverminderd het bepaalde in de wet wordt het product eerst eigendom van de afnemer nadat hij heeft voldaan aan zijn uit deze rechtsverhouding voortvloeiende betalingsverplichtingen.

13.3 Zolang BetonCreation als eigenaar dient te worden aangemerkt, verplicht de afnemer zich jegens BetonCreation om het geleverde product zorgvuldig te behandelen en onderhouden.

 

14. Betaling

14.1 De afnemer is verplicht de facturen van BetonCreation te voldoen volgens de betalingsvoorwaarden, te weten een aanbetaling van 80% bij het plaatsen van de opdracht , En 20% binnen 2 dagen na oplevering.

14.2 Bij niet tijdige betaling is de afnemer een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente van artikel 6:119a BW.

14.3 Daarnaast is de afnemer bij niet-tijdige betaling de buitengerechtelijke kosten met een minimum van 15% van de totaalsom verschuldigd welke kosten Betoncreation moet maken om inning van de openstaande factuur te bewerkstelligen. 

*14.4 Mocht het toch zo zijn binnen de aangegeven tijd  na oplevering voor herstel werkzaamheden hebben wij ten alle tijden de mogelijkheid dit zelf te herstellen ,echter moet dan wel de volledige betaling zijn voldaan voor wij daaraan beginnen.

Mocht u toch beslissen om dat door een andere partij te laten uitvoeren zijn wij nergens meer verantwoordelijk voor en vervallen alle garantie’s , dit is ook het geval als er voor badkamer , keukens natte ruimte’s afgekit wordt door een kitter die niet door ons is uit gekozen ,wij hebben onze eigen specialisten hiervoor.

Ten alle tijden bent u tot betaling verplicht.

 

15. Aansprakelijkheid voor de schadelijke gevolgen van de aflevering

15.1 BetonCreation is aansprakelijk voor schade aan de ruimten van de afnemer waar de vloer/wand wordt gelegd, voor zover deze schade door aflevering van het product is veroorzaakt en aan BetonCreation waaronder begrepen zijn personeel, zijn toeleveranciers of zijn transporteurs, is toe te rekenen (met inachtneming van het in deze voorwaarden bepaalde en met inachtneming van de checklists). Bij de

bepaling van de omvang van de schadevergoeding wordt rekening gehouden met de verhouding tussen de ontstane schade en de prijs van het product, alsmede met de vraag in hoeverre de schade gedekt is door een verzekering ten behoeve van BetonCreation.

15.2 Onverminderd al hetgeen hieromtrent is bepaald in de onderhavige Algemene Voorwaarden is BetonCreation slechts aansprakelijk voor tekortkomingen en/of gebreken van producten en/of bij de uitvoering van het werk in geval de schade aan BetonCreation is toe te rekenen.

15.3 Uitgesloten is elke vorm van gevolgschade zoals bedrijfsstagnatie, derving, planning, onmogelijkheid tot uitvoer van vervolgopdrachten door derden en dergelijke.

15.4 De aansprakelijkheid van BetonCreation voor de door de afnemer geleden schade bedraagt te allen tijde ten hoogste (maximaal) het bedrag van de betaalde opdracht.

                     

 

16. Vloerverwarming

 

Voordat de woonbeton / microcement vloer wordt geplaatst dient de vloerverwarming zijn thermische belasting volledig te hebben gehad. Hierdoor kan de ondergrond zich zetten en is de kans kleiner dat een bewegend ondergrond zich aftekent in de woonbeton / microcement vloer. U dient de installatievoorwaarden van uw leverancier in acht te nemen. BetonCreation gaat ervan uit dat u dat ook doet. BetonCreation is niet aansprakelijk voor het aftekenen in de vloer door beweging van de ondergrond door de vloerverwarming.

 

 

 

17. Toepasselijk recht en geschillen

17.1 Op alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomsten tussen Betoncreation en haar afnemers is Nederlands recht van toepassing.

17.2 Alle geschillen tussen BetonCreation en haar afnemers, zijnde consument, zullen worden beslecht  overeenkomstig de regels van de geschillencommissie afbouw te Rijswijk.

17.3. Alle geschillen tussen BetonCreation en haar afnemers zijnde bedrijf, zullen worden voorgelegd aan het Technisch Bureau Afbouw voor een bindend advies.

17.4 Partijen houden het recht om via de civiele rechter conservatoir maatregelen te nemen en voorlopige voorzieningen te vragen bij de Voorzieningsrechter van de bevoegde Rechtbank.

17.5 In voorkomende gevallen kan BetonCreation ervoor kiezen een geschil voor te leggen aan de bevoegde civiele rechter, wanneer dit geschil naar oordeel van Betoncreation zich voor geschillenbeslechting door de gewone rechter beter leent.

17.6 Geschillen die tot de competentie van de sector kanton van de rechtbank behoren kunnen ter keuze van de meest gerede partij aan de bevoegde kantonrechter worden voorgelegd.

17.7 Inhuren van Betoncreation door bedrijven en opdrachtgevers.

Kan op uur basis , dagloon , in deze vorm blijft de opdracht gever aansprakelijk voor evt  tekort kommingen in het door de opdrachtgever meegeven materiaal en de door hen genoemde werkwijze in heel het proces,bij evt problemen achteraf door wat voor rede dan ook zijn wij dan ook niet aansprakelijk en is bedrijfs risico voor de opdracht gever.

Opdracht waar meerdere mensen smeren idem.

 

18. Checklist Badkamer en Checklist Vloer

Onlosmakelijk onderdeel van deze algemene voorwaarden maken de onderstaande Checklist Badkamer en Checklist Vloer uit. Niet voldoen aan de instructies uit deze checklists betekent verval van eventuele aanspraken uit de garanties.

 

Een woonbeton / microcement vloer/wand is een ambachtelijke vloer/wand. Het is esthetisch mooi, wordt op maat gemaakt, is sterk, slijtvast en eenvoudig in onderhoud. Dit betekent echter niet dat u nergens rekening mee hoeft te houden. Om ervoor te zorgen dat u plezier beleeft aan uw vloer/wand, is dit overzicht voor u samengesteld.

Hierin worden de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje gezet. Voor nog uitgebreidere informatie, kijk opwww.Betoncreation.nl.  Let op! Het maken van een woonbeton / microcement  vloer/wand is handwerk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHECKLIST BADKAMER

BetonCreation levert graag de beste kwaliteit en service. Voorbereiding is het halve werk en voor een prachtig resultaat BetonCreation badkamerdesign is dit essentieel! We vragen je aandacht en medewerking om te zorgen dat wij in staat

zijn kwaliteit te leveren.

 

Hierin worden de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje gezet. Voor nog uitgebreidere informatie, stuur een mail naar info@betoncreation.nl. Let op!! het maken van een beton cire badkamer is handwerk.

 

1. Planning

Plan het plaatsen van een BetonCreation beton cire stucwerk altijd aan het einde  van het bouwtraject en voor het afmonteren van de badkamer. Omdat het plaatsen van beton cire / microcement in de badkamer een decoratief precisie werk is, kunnen we niet starten tijdens de bouw- of verbouwperiode. Er zijn dan veel factoren die van invloed

kunnen zijn op ons werk: vocht, temperatuur, stof. We moeten ongestoord kunnen werken en een vrije toegang hebben tot de ruimte.

Een beton cire badkamer wordt in +/- 5-8 dagen aangebracht. Houdt er rekening mee dat er tussentijdse droogtijden zijn die langer kunnen duren als voorzien. De planning zal in overleg plaatsvinden.

Indien wij nog gaten of sleuven moeten dichtzetten of wanden dikker moeten stukadoren dan de standard 3mm dan lopen de droogtijden varierend van 3-10 dagen. Ook rekenen we hiervoor meerwerk kosten, indien dit al niet in de offerte is opgenomen.

Zodra je bekend bent met de datum van de sleuteloverdracht kunt je alvast een planning maken voor jezelf.

Welke week komt de loodgieter, stukadoor (plafond), tegelzetter, schilder, etc. Wij hanteren vier weken levertijd. Wij kunnen dan een duidelijke structuur creeren en georganiseerd te werk gaan. Je kunt dus pas een  definitieve planning maken zodra je weet wanneer je precies weet wanneer de voorbereidingen van de

loodgieter en tegelzetter gaan plaatsvinden of beter nog wanneer je weet dat deze afgerond zullen worden.

Houd er rekening mee dat er in iedere fase in de badkamer tegenvallers en meerwerktijd kan voorkomen. Het

komt namelijk vaker voor dat er vertraging optreedt, voordat wij beton cire / microcement kunnen plaatsen. Houd ons

regelmatig per mail op de hoogte van ontwikkelingen tijdens de bouw- en verbouw, zodoende kunnen ook

wij onze planning tijdig op je situatie afstemmen. Dit voorkomt langere wachttijden.

 

 

 

2. Controlebezoek

•  Het werkbezoek wordt 1 . 2 weken voor aanvang werkzaamheden ingepland. In    deze afspraak lopen we graag met je door de checklist, de planning. Ook zal de ruimte nogmaals worden nagemeten en worden gecontroleerd op eventueel meerwerk.

•  BetonCreation of diens uitvoerder neemt contact met je op voor het inplannen van een werkbezoek. Je kunt ook zelf contact opnemen met BetonCreation als je het controlebezoek sneller wilt inplannen. Dit kan pas officieel na een opdrachtbevestiging. Tijdens het werkbezoek kun je de sleutel overdragen aan onze

uitvoerder zodat wij onze eigen planning kunnen maken. Denk hieraan aan dagelijkse werktijden, deze kunnen varieren van een start om 07:00 uur in de ochtend of 17:00 uur in de middag.

•  De controleur van BetonCreation zal beoordelen of de ruimte gereed is en welke aandachtspunten er nog nodig zijn voordat wij starten met onze werkzaamheden. Omdat in het offertestadium vaak niet alle details bekend zijn gaan we in eerste instantie vaak uit van standaard stucwerk tot 3 mm dikte.

•  De controleur heeft een aftekenlijst bij zich met een checklist waarmee hij alle

aandachtspuntenpunten bekijkt, opneemt en noteert. De checklist zal na het werkbezoek door ons kantoor aan je per mail verzonden worden met daarin onze bevindingen en eventuele meerwerk punten.

 

Door ons te ontvangen vier weken voor aanvang werkzaamheden:

•  Kleurkeuze vanaf een BetonCreation sample;

•  Eerst mogelijke aanvangsdatum.

 

BADKAMERVLOER

Vochtgehalte ondergrond controleren: het is ten alle tijden belangrijk een goede en vooral kurkdroge ondervloer te hebben. Ontstaan er onvolkomenheden of ongelukken met water op de ondervloer, meld dit dan direct. De ondervloer mag een maximaal vochtpercentage bezitten: 2.5 % bij een zandcement of egaline dekvloer, 2,5%

bij een beton dekvloer of 0,5% bij een anhydriet ondervloer.

 

Stelregel voor een nieuwe dekvloer ; ..1 centimeter laagdikte staat gelijk aan ..1 week droogtijd. Is de ondervloer 6 cm dik, dan staat hier gemiddeld 6 weken droogtijd tegenover. Onthoud dit altijd wanneer de ondervloer aangebracht is/wordt. Dit is geen garantie maar een theoretisch bewezen methode.

Voorkom ten alle tijden water, vetten of vloeistoffen op de ondervloer!

 

 

WANDEN/PLAFOND

Deze dienen ook volledig droog te zijn. De richtlijn is 24 uur per 1 mm stucwerk. Is bijvoorbeeld het plafond in de badkamer kort ervoor gestukadoord, dan zou dit kunnen betekenen dat we 10 dagen moeten wachten!

 

 

3. Andere werkzaamheden eerst afronden

Wij willen graag een mooie badkamer opleveren. Om dit mogelijk te maken is het nodig dat alle overage werkzaamheden uitgevoerd zijn. Hiermee bedoelen we dat alle bouwwerkzaamheden - zoals plafond, schilderwerk, plaatsen wandcloset, tegelzetten en verlichting - in orde dienen te zijn. Ook het oude kit dient

verwijderd te zijn. Wij kunnen alleen aanvangen indien de badkamer vuil en stofvrij is.

 

Ga je vloeren of delen van de muur betegelen? Dan adviseren we deze werkzaamheden eerst te verrichten!

 

4. Vloerverwarmingsconstructies

Onze producten kunnen op vloerverwarmingsconstructies worden toegepast. Het opstookprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de fabrikant. Een dag voor het aanbrengen van de egalisatie dient de verwarming uitgeschakeld te worden  en deze kan pas minimaal 72 uur na het aanbrengen van de topcoating weer ingeschakeld worden, in stappen van maximaal 5 graden watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet hoger komt dan 29 graden.

 

5. Details

Voor een mooi resultaat adviseren we om uw gewenste vloer-muuraansluiting gereed te maken voordat een BetonCreation wand of vloer geplaatst wordt. Denk hierbij aan het plaatsen van tegels, drain, kranen, gipsplaten,plafond of plaatsen van een dorpel. Indien je het plafond of andere wandaansluitingen vooraf laat schilderen,

dan zullen we deze netjes afplakken.

Echter bij het verwijderen van onze tape kan verse verf loskomen. Houdt

hier rekening mee! We adviseren na onze plaatsing altijd het schilderwerk na te lopen. Al het oude siliconenkit in de badkamer dient vooraf verwijderd te zijn. Indien BetonCreation dit doet zullen wij daarvoor meerwerkuren in rekening brengen. Het kost al snel enkele uren om oude kit te verwijderen! Indien je wenst dat Betoncreation de badkamer (opnieuw) voorziet van siliconenkit rekenen wij € 10, - per m1 excl. btw.

 

6. Tijdens applicatie

Tijdens de uitvoering is het van belang dat alle ruimten schoon, wind, - en waterdicht zijn. Een minimalekamertemperatuur van 15 ⁰C is noodzakelijk voor een goede werking van onze materialen. Verlichting is noodzakelijk om zo min mogelijk vuiltjes in de vloer te verwerken. Helaas kunnen er geen andere werkzaamheden plaats vinden tijdens de werkzaamheden van Betoncreation en moet de ruimte volledig ontruimd zijn.

 

STOFVORMING

Ondanks dat BetonCreation werkt met afzuiging, kan er lichte stofvorming ontstaan bij het tussentijds schuren van de lagen die wij aanbrengen. Ons advies is om ramen en deuren gesloten te houden om tochtvorming tevoorkomen, waardoor mogelijk het stof kan opwaaien.

 

7. Ambacht / handwerk

 De tekening/nuancering, pigmentvlekken van de betonvloer / microcement met kleurschakering is wisselend en de beoordeling van het resultaat is smaak gebonden. Onze applicateurs brengen de patronen aan naar eigen inzicht en voor zover mogelijk wat er besproken is als de opdrachtgever niet aanwezig is. Indien de opdrachtgever enige invloed uit wil oefenen op het eindresultaat, dient deze alvorens de vervaardiging van vloer of wand aanwezig te zijn. Mocht dit niet mogelijk zijn dan is het niet mogelijk om te reclameren op de uiteindelijke tekening/nuancering van de geleverde vloer.

Enig kleurverschil ten opzichte van het overeengekomen monster of kleurenwaaier is mogelijk, terwijl eveneens onder omstandigheden bij de uitvoering van het werk glansverschil kan ontstaan, alsmede enige oneffenheid, spaanslag etc. Een vloer wordt geheel met de hand aangebracht. Omdat de materialen vloeibaar zijn op het moment van aanbrengen, zullen factoren als temperatuur, stof en tocht altijd wat invloed uitoefenen. Je zult daarom, als je goed kijkt, bij oplevering hier en daar een haartje, vuiltje of blaasje tegenkomen. Dat is te voorkomen, maar nooit helemaal. Voor het mooiste resultaat is het belangrijk met elkaar samen te werken. Wij, door de vloer zorgvuldig aan te brengen, jij door de ondergrond goed schoon te

vegen en bij voorkeur even te stofzuigen. Gezien stofvorming hardnekkig kan zijn is tweemaal stofzuigen in sommige gevallen zelfs wenselijk.

 

8. Na de applicatie

In overleg overhandigen we na oplevering de sleutel, of maak ons vooraf kenbaar waar we de sleutel veilig

kunnen achterlaten.

Er dient na het plaatsen van beton cire / microcement. in de badkamer zorgvuldig gekit te worden. Denk daarbij aan alleovergangsnaden, drain, kranen en sanitair, etc.:

•  wand op wand, wand op plafond, wand op vloer;

•  nisjes;

•  rondom de drain;

•  rondom kranen, meubels en sanitair.

Let erop dat je vooral in de douche alle naden goed voorziet van siliconenkit!  Omdat ons beton cire / microcement een cementgebonden product is zit er enige vorm van werking (spanning) in het product. Vooral in deovergangsnaden kunnen kleine porien zijn of kleine kieren ontstaan, waar het vocht kan intrekken. Derhalve is onze garantie nadrukkelijk en uitsluitend van kracht als de badkamer zorgvuldig is voorzien van

siliconenkit. Let op! Voor kitten kan het nodig zijn de naad licht te schuren of voor te strijken voor hechting.

• Vijf dagen na de oplevering is de Beton cire / microcement uitgehard en kan er pas gebruik worden gemaakt van de douche, indien alles is gekit!

• Pas op met het gebruik van haarverfproducten! Ze bevatten waterstofperoxide, een sterk bijtendproduct wat de coating kan beschadigen! Dit is ook zo bij shampoo waar week makers inzitten spoel pure shampoo direct weg na het douchen,laat dus geen pure shampoo druppels liggen.

 

9. Onderhoud

 Een BetonCreation badkamer is naadloos m.u.v. overgangsnaden. Je kunt de badkamer eenvoudig reinigen met een

swiffer en/of microvezeldoek. Dweilen doe je op dezelfde manier, met lauw water en een vochtige micro

vezeldoek en niet overmatig nat. Gebruik nooit chloor, schuurmiddelen of chemische reinigingsmiddelen om

schoon te maken! Ook ontkalker raden we af.

•  Reinig de beton cire / microcement regelmatig met PH-neutrale reinigingsmiddelen geschikte reinegings middelen bij ons te bestellen.

•  Vermijd direct contact met chemicalien als:

o  waterstofperoxide en ammoniak, die voorkomen in haarverfproducten;

o  verschillende soorten kleurstoffen;

o  metaal en roest - inkt en haarverfproducten;

o  verf - plakband en lijm;

o  chemische zuren (chloor, olie, etc.);

o  vocht in combinatie mat afvalstoffen van planten, riet, etc.

•  Alle producten welke kleurstoffen afgeven of een chemische reactie aangaan met het product.

Let op! Kleine beschadigingen aan de toplaag tijdig signaleren en behandelen met de coating van BetonCreation.

Deze kun je aanbrengen met een droge doek of een kleine kwast.  Je kunt deze lak bestellen per e mail of per telefoon. Heb je schade of een scheur in de douche, sluit deze dan uit voorzorg af met transparante siliconenkit en overleg met ons voor herstel. Raadpleeg ook direct onze klantenservice! We geven je dan graag

tips. Wacht je te lang dan kunnen er door water schadeplekken ontstaan.

 

 

10. Aanbevelingen om uw vloer lang mooi te houden

•  Gebruik bij voorkeur ecologische (chemicalien vrije) shampoos, zeep of douchegel!          Dit is beter voor je huid, beter voor het milieu en beter voor de levensduur van onze coating!

•  Verschuif geen zware voorwerpen over de vloer.

•  Voorkom zand op de vloer/wand; dit werkt als schuurpapier.

•  Voorzie matten van een ondertapijt die tanninevrij is.

• Verwijder zwarte strepen zo snel mogelijk.

• Gebruik geen agressieve stoffen op je vloer. Bij morsen direct verwijderen.

• Wees voorzichtig met rubber. Rubber kan weekmakers bevatten die een niet uitwisbare indruk op je vloer achterlaten.

 • Plaats geen hete voorwerpen op je vloer/wand,aanrechtblad,tafel,meubels.

 *maak na douchen vloer droog met doek of wisser.                             

BetonCreation is niet verantwoordelijk voor eventuele reacties van materialen die door de consument gebruikt worden.

 

 

11. Toplaag onderhouden

Net als bijvoorbeeld het weer werking heeft op het schilderwerk buiten is de coating van badkamers (vooral in de douche) onderhevig aan vocht en aanslag en zal dus frequent onderhouden  moeten worden. De intensiviteit van gebruik is bepalend voor de duurzaamheid van de toplaag. Bij normaal gebruik gaat deze

minstens 3 jaar mee. Toch raden we aan uit voorzorg de badkamer binnen 18-24 maanden opnieuw te voorzien van coating. Douchevloer en wanden dienen jaarlijks voorzien te worden van een nieuwe coating.

Je kunt dit onderhoud ook redelijk gemakkelijk zelf doen. Je kunt daarvoor bij ons de benodigde materialen en instructies online verkrijgen. Wil je dat BetonCreation dit onderhoud doet? Neem dan contact met ons op!

We kunnen natuurlijk niet beoordelen hoe je leeft en hoe intensief je de coating belast, derhalve kunnen wij slechts 1 jaar garantie geven op de standaard coating. Mocht je kleine beschadigingen signaleren breng dan z.s.m. op die plekken een nieuwe coating aan en raadpleeg direct onze klantenservice.

Voorkomen is beter dan genezen! In natte ruimtes voorzien we wanden/vloer van een zwaardere topcoatings die wij aanbieden. Dit verlengt de levensduur en/of maakt de wand/vloer geheel waterdicht. Desalniettemin raden we alsnog aan de wanden na 12 maanden te (laten) controleren.

 

 

 

 

12. Scheurvorming/nieuwbouw

Stucwerk en Beton cire / microcement zijn niet bestand tegen de extreme spanningen in een nieuwbouwwoning. Ze ontstaan meestal vanuit de ondergrond (dekvloer) en trekken door in de toplaag. Echter, de vaak kleine haar scheurtjes

doen geen afbreuk aan de natuurlijke uitstraling van het product. Ze vallen vaak niet eens op. Het kan ook geen kwaad. Wel adviseren we nadien nogmaals de vloer of wand te lakken met de topcoating om deze scheurtjes te vullen en te beschermen tegen vocht. Raadpleeg ook onze klantenservice.

Wil je de kans op scheurvorming minimaliseren dan raden we het volgende aan:

 • Alvorens beton cire / microcement te plaatsen de badkamer te laten betegelen of betegeld te laten opleveren door de aannemer. Scheurvorming vormt zich meestal achter de tegel!

 • Door BetonCreation de badkamer volledig te voorzien van wapeninggaas plus 5-10mm dik te stukadoren met een speciale watervaste cementgebonden stucmortel.

 • Vloeren door BetonCreation te voorzien van een elastische PU schraaplaag!

13. Meerwerk tarieven (exclusief btw)

VLOER:

- Tot 5mm egaline: €35 pm2;

- 10mm egaline: €45 pm2;

- PU Schraaplaag: €50 pm2.

OPTIES

-Verwijderen kit: €45 per uur;

-Kitwerk: €10 per strekkende meter;

 

WAND:

- Stukadoren tot 3mm met ArdexR1: €50 pm2;

- Stukadoren tot 6mm €60, tot 12mm €70;

   Meerwerk voor niet afgesproken werkzaamheden:

   €50 per uur.

- Stukadoren nieuwbouw met garantie, plaatsen wapeninggaas + Ardex950 tot 5-   10mm: €75 pm2.

 

Mocht je na het lezen van bovenstaande adviezen toch nog vragen hebben over je vloer, neem dan gerust contact met ons op!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHECKLIST – CONTROLE

 

Aandachtpunten

 Wordt de verwachte oplevering en planning gehaald?

Type ondervloer cement dekvloer / anhydriet / tegel?

a. Type wanden/ soorten ondergronden?

- Tegel

- Behangklare wanden

- Gipsplaten / blokken

- roodsteen

- anders?

b. Dienen bepaalde wanden dikker te worden gestuukt?

c. Hoekspelden nodig? Zo ja, Hoeveel?

d. Hoekprofielen? Zo ja, hoeveel?

 Vochtpercentage vloer / wand / plafond?

 Opstookprotocol vloerverwarming gevolgd?

 Staat vloerverwarming uit of wordt deze uitgezet 24uur voor aanvang?

 Ruimte is vuil- en stofvrij?

 Worden er nog andere werkzaamheden verricht tijdens installatie van   BetonCreation.

 Plafond reeds geplaatst?

 Andere werkzaamheden reeds afgerond?

 Gaten en sleuven gerepareerd en dichtgezet?

 Oude kit verwijderd?

 Bijzonderheden:

 

Bestaande bouw:

Tegels verwijderd?

Dikte lijmresten (mogelijk meerprijs voor egaliseren)

Bestaande tegelvloer:

Tegels zitten vast? Klinken hol?

 Hoogte nodig om tegel te egaliseren?

Kleurkeuze bekend bij BetonCreation

Datum:

Plaats:

 

Ondertekening:

NAAM:

CONTROLEUR:                                                                  KLANT:

CHECKLIST VLOER

BetonCreation levert graag de beste kwaliteit en service. Voorbereiding is het halve werk en voor een prachtig resultaat Betoncreation vloer is dit essentieel! We vragen je aandacht en medewerking om te zorgen dat wij in staat zijn kwaliteit te leveren.

 

Hierin worden de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje gezet. Voor nog uitgebreidere informatie, stuur een mail naar info@betoncreation.nl. Let op!! Het maken van een design betonvloer / microcement is handwerk.

 

 1. Planning

Plan het plaatsen van een BetonCreation vloer altijd aan het einde van het bouwtraject, voor de keuken. Wordt de keuken toch eerder geplaatst kunnen we ook tegen de keukenpoten aanwerken.

Het vloersysteem wordt in +/- 1 week aangebracht. Onze planning gaat er bij voorkeur van uit van vrijdag tot vrijdag of van maandag tot maandag.

Zodra je bekend bent met de datum van de sleuteloverdracht kunt je alvast een planning maken voor jezelf.

Welke week komt de timmerman, stukadoor, schilder, etc. Wij hanteren vier weken levertijd. Wij kunnen dan

een duidelijke structuur cre.ren en georganiseerd te werk gaan. Je kunt dus al een planning maken zodra je weet wanneer de sleuteloverdracht zal plaatsvinden en de overige werkzaamheden zijn gepland.  Tip: plan de werkzaamheden niet te kort op elkaar om tegenvallers te kunnen opvangen!

 

2. Controlebezoek

• Het werkbezoek wordt 1 a 2 weken voor aanvang werkzaamheden ingepland. In deze afspraak lopen we graag met je door de checklist en de planning. Ook zal de ruimte nogmaals worden nagemeten.

• Voor nieuwbouw komen we bij voorkeur kort voor aanvang en dan nemen we ook graag gelijk de sleutel in ontvangst.

• Betoncreation of diens uitvoerder neemt contact met je op voor het inplannen van een werkbezoek. Je kunt ook zelf contact opnemen met Betoncreation als je het controlebezoek sneller wilt inplannen. Dit kan pas officieel na een opdrachtbevestiging. Tijdens het werkbezoek kun je de sleutel overdragen aan onze

uitvoerder zodat wij onze eigen indeling kunnen maken van de week van uitvoering. Denk hieraan aan dagelijkse werktijden, Deze kunnen varieren van een start om 07:00 uur in de ochtend of 17:00 uur in de middag , in overleg andere tijden.

• De controleur van Betoncreation zal beoordelen of de ruimte gereed is voor de vloer en welke aandachtspunten er nog nodig zijn voordat wij starten met de vloer.

• De controleur stelt samen met de klant vast welk type ondervloer er is, als dat nog niet in het offertestadium nog niet kenbaar was, en wat de conditie is van de vloer. 

 

 

Anhydriet vloeren kennen een meerwerk en ook sommige tegelvloeren of lijmresten van verwijderde tegels dienen te worden opgehoogd van 5-10 mm om deze egaal te krijgen. Hieraan zijn meerkosten verbonden.

• De controleur heeft een aftekenlijst bij zich met een checklist waarmee hij alle

aandachtspuntenpunten bekijkt, opneemt en noteert. De checklist zal na het werkbezoek door ons kantoor aan je per mail verzonden worden met daarin onze bevindingen en eventuele meerwerk punten.

 

Door ons te ontvangen vier weken voor aanvang werkzaamheden:

• Kleurkeuze vanaf een BetonCreation sample

• Aanvangsdatum uitvoering (vrijdag t/m vrijdag of maandag t/m maandag)

• Keuze gewenst vloersysteem

 

Vochtgehalte ondergrond controleren:

Het is ten aller belangrijk een goede en vooral kurkdroge ondervloer te hebben. Ontstaan er onvolkomenheden of ongelukken met water op de ondervloer, meld dit dan direct. De ondervloer mag een maximal vochtpercentage bezitten. Wij komen dit zelf opmeten.

•  2.5 % bij een zandcement of egaline dekvloer

•  2,5% bij een beton dekvloer

•  0,5% bij een anhydriet ondervloer

Stelregel voor een nieuwe dekvloer; 1 centimeter laagdikte staat gelijk aan 1 week droogtijd. Is de ondervloer 6 cm dik, staat hier gemiddeld 6 weken droogtijd tegenover. Onthoud altijd wanneer de ondervloer aangebracht is / word. Dit is geen garantie maar een theoretisch bewezen methode.

Voorkom ten alle tijden water, vetten of vloeistoffen op de ondervloer!

 

3. Andere werkzaamheden eerst afronden

 Wij willen graag een mooie vloer opleveren. Om dit mogelijk te maken is het nodig dat alle overige werkzaamheden uitgevoerd zijn. Hiermee bedoelen we dat alle bouwwerkzaamheden zoals stukadoren en schilderwerk, sanitair en verlichting in orde dient te zijn. Wij kunnen alleen aanvangen indien de vloer vuil en stofvrij is.

Wanneer er gestukt is in het huis dient men rekening te houden met minimaal 1 week droogtijd van het stucwerk.

 

 

 

 

 

 

4. Vloerverwarmingsconstructies

 Onze producten kunnen op vloerverwarmingsconstructies worden toegepast. Het opstookprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de fabrikant. Een dag voor het aanbrengen van de egalisatie dient de verwarming uitgeschakeld te worden en deze kan pas minimaal 72

uur na het aanbrengen van de topcoating weer ingeschakeld worden, in stappen van maximaal 5 graden watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet hoger komt dan 29 graden.

 

5. Details

Voor een mooi resultaat adviseren we om je gewenste muuraansluiting gereed te maken voordat een BetonCreation vloer geplaatst wordt. Denk hierbij aan dorpels tussen bepaalde kozijnen of plinten op de muren.

Past je een houten plint toe, zet deze dan gerust in de grondverf maar lak de plinten af nadat de vloer geplaatst is. BetonCreation plakt wanden of plinten af wanneer de tape wordt verwijderd kan ook wat verse verf loskomen.

Houdt daar rekening mee. Daarom adviseren wij plinten/wanden nadien te plaatsen of deze nadien af te lakken.

Ook de strip van een droogloopmat dient reeds vooraf vastgelijmd te zijn, tenzij dit aangeboden wordt door BetonCreation. Wel dient dan duidelijk afgetekend te zijn op de ondervloer waar de strip moet komen. We rekenen

hiervoor €35.

De aansluiting of ondervloer dient vrij te zijn van siliconen kit.

 

Bij een rvs-plint of een plint loze aansluiting dient je rekening te houden met de afwerking van de randstroken, tussen vloeren en wandaansluiting. Indien BetonCreation dit afwerkt rekenen wij € 10, - per m1 ex btw aan kitwerk.

Bij een plintloze aansluiting moet het stuc of muurwerk kaasrecht aansluiten met de ondervloer. Oneffenheden blijven namelijk altijd zichtbaar als dit niet zorgvuldig gedaan wordt. Onze vloeren kennen een gemiddelde dikte van 4,5 - 5,0mm. Bij een plintloze aansluiting adviseren we voor een strakke lijn de naden te voorzien van

siliconen kit.

 

6. Tijdens applicatie

 Tijdens de uitvoering is het van belang dat alle ruimten schoon, wind, - en waterdicht zijn. Een minimale kamertemperatuur van 15⁰ C is noodzakelijk voor een goede werking van onze materialen. Verlichting is noodzakelijk om zo min mogelijk vuiltjes in de vloer te verwerken. Helaas kunnen er geen andere werkzaamheden plaats vinden tijdens de werkzaamheden van Betoncreation en moet de ruimte volledig ontruimd zijn.

Ook vragen we om een vrije toegang tot de ruimtes.

Binnendeuren:

We adviseren binnendeuren te verwijderen en een veilige plaatst te zetten.

Omdat ons product vocht vrijgeeft kan het zijn dat dit door een deur terugslaat op de vloer en daardoor kunnen lichte kleurverschillen ontstaan. Om dit te voorkomen vragen we je deuren vooraf te verwijderen.

Stofvorming:

Ondanks dat Betoncreation werkt met afzuiging, kan er lichte stofvorming ontstaan bij het tussentijds schuren van de lagen die wij aanbrengen. Ons advies is om ramen en deuren gesloten te houden om tochtvorming te voorkomen, waardoor mogelijk het stof kan opwaaien.

Vloerluik:

BetonCreation is niet verantwoordelijk voor de hoogte van het luik en de laag dikte welke daarop wordt aangebracht. De klant dient het luik zelf op hoogte te brengen.

 

7. Ambacht / handwerk

De tekening/nuancering, pigmentvlekken van de betonvloer / microcement met kleurschakering is wisselend en de beoordeling van het resultaat is smaak gebonden. Onze applicateurs brengen de patronen aan naar eigen inzicht en voor zover mogelijk wat er besproken is als de opdrachtgever niet aanwezig is. Indien de opdrachtgever enig invloed uit wil oefenen op het eindresultaat, dient deze alvorens de vervaardiging van vloer

of wand aanwezig te zijn. Mocht dit niet mogelijk zijn dan is het niet mogelijk om te reclameren op de uiteindelijke tekening/nuancering van de geleverde vloer.

 

Enig kleurverschil ten opzichte van het overeengekomen monster of kleurenwaaier is mogelijk, terwijl eveneens onder omstandigheden bij de uitvoering van het werk glansverschil kan ontstaan, alsmede enige oneffenheid, spaanslag etc. Een vloer wordt geheel met de hand aangebracht. Omdat de materialen vloeibaar

zijn op het moment van aanbrengen, zullen factoren als temperatuur, stof en tocht altijd wat invloed uitoefenen. Je zult daarom, als je goed kijkt, bij oplevering hier en daar een haartje, vuiltje of blaasje tegenkomen. Dat is te voorkomen, maar nooit helemaal. Voor het mooiste resultaat is het belangrijk met elkaar samen te werken. Wij, door de vloer zorgvuldig aan te brengen, jij door de ondergrond goed schoon te vegen en bij voorkeur even te stofzuigen. En gezien stofvorming hardnekkig kan zijn is tweemaal stofzuigen insommige gevallen zelfs wenselijk.

 

 

8. Na de applicatie

In overleg overhandigen we na oplevering de sleutel, of maak ons vooraf kenbaar waar we de sleutel veilig kunnen achterlaten. Twee dagen na de oplevering is de BetonCreation vloer pas beloopbaar op vuil-vrij en licht schoeisel. Je mag voor de oplevering in geen enkel geval de vloer betreden tenzij in overleg met de uitvoerder

van BetonCreation. Vijf dagen na het aanbrengen van de laatste laag is de vloer volledig uitgehard en belastbaar.

Vijf dagen na oplevering van de werkzaamheden mag de keuken geplaatst worden indien deze er nog niet staat. Na oplevering is voortzetten van de werkzaamheden weer mogelijk alleen mag de vloer pas vijf dagen na start van de werkzaamheden belast worden met vloeistoffen waaronder ook water. Wij adviseren je wel de

vloer eerst stof- en vuilvrij te maken en dan af te dekken met een schokabsorberende afdekfolie dekens of doeken.

Belangrijk is de eerste week geen langdurig water of andere vloeistoffen te laten liggen. Dienen er nog werkzaamheden in de ruimten te gebeuren, dan geldt een nadrukkelijk advies de vloer alvorens stofvrij te maken en dan  afdekken met schokabsorberende afdekfolie of stucloper (effenzijde onder).

Overlapping van stucloper vast tapen.  Geen tape op de vloer plakken!

Schuif tijdens de verhuizing geen meubels of objecten over de vloer, maar plaats ze zorgvuldig op de plek!

Voorzie meubelstukken van schone, kleurstof vrije viltjes. Dit als goed behoudt van de kwaliteit van uw vloer.

Voorzie de onderzijde van vloerkleden van weekmaker, rubber, jute, karton, tannine, kunststof en leervrije materialen.

 

9. Onderhoud

Een BetonCreation betonvloer is naadloos. Je kunt de vloer daarom eenvoudig stofzuigen of wissen met een swifferen/of microvezeldoek. Dweilen doet je op dezelfde manier, met lauw water en een vochtige micro vezeldoek

en niet overmatig nat.  Gebruik nooit chloor, schuurmiddelen of chemische reinigingsmiddelen om schoon temaken!

• Reinig de beton cire  / microcement regelmatig met PH-neutrale reinigingsmiddelen

• Vermijd direct contact met chemicalien als:

o waterstofperoxide en ammoniak, die voorkomen in haarverfproducten.

o verschillende soorten kleurstoffen

o metaal en roest - inkt en haarverfproducten, shampoo

o verf - plakband en lijm

o chemische zuren (chloor, olie, etc)

o vocht in combinatie mat afvalstoffen van planten, riet, etc.

• Alle producten welke kleurstoffen afgeven of een chemische reactie aangaan met het product.

• Laat extracten niet uitdrogen op de vloer. Laat koffie en wijn niet uitdrogen op de vloer.

 Kleine beschadigingen aan de toplaag tijdig signaleren en behandelen met de coating van BetonCreation. Deze kun je aanbrengen met een droge doek of een kleine kwast. Je kunt deze lak bestellen via e mail of per telefoon.

 

 

10. Aanbevelingen om uw vloer lang mooi te houden

• een goede ruime inloop- / droogloopmat voorkomt veel krasje wat veroorzaakt   wordt door zand en steentjes van buiten;

• voorzie meubels van goede en schone vilten;

• neem bureaustoelen met zachte wielen (geen rubberwielen);

• verschuif geen zware voorwerpen over de vloer;

• voorkom zand op de vloer/wand; dit werkt als schuurpapier;

• voorzie vloer/wandkleden en matten van een ondertapijt die tanninevrij is;

• verwijder zwarte strepen zo snel mogelijk.

 

Gebruik geen agressieve stoffen op je vloer. Bij morsen direct verwijderen. Wees voorzichtig met rubber.

Rubber kan weekmakers bevatten die een niet uitwisbare indruk op je vloer achterlaten. Plaats geen hete voorwerpen op uw vloer.

BetonCreation is niet verantwoordelijk voor eventuele reacties van materialen die door de consument gebruikt worden.

 

11. Toplaag onderhouden

 Net als bijvoorbeeld een houten vloer is de coating van onze betonvloeren/ microcement aan onderhoud onderhevig. De intensiviteit van gebruik is bepalend voor de duurzaamheid van de toplaag. Bij normaal gebruik gaat deze minstens 3 jaar mee.

Wil je dat BetonCreation je vloer onderhoud? Neem dan contact met ons op!

We kunnen natuurlijk niet beoordelen hoe je leeft en hoe intensief je de toplaag belast, derhalve kunnen wij je twee jaar garantie geven op de standaard coating. Mocht je kleine beschadigingen veroorzaken breng dan op die plekken een nieuwe coating aan. Deze kun je met een droge doek of een kleine kwast bijtippen.

Voor natte ruimtes of een zwaardere belasting adviseren vooraf te kiezen voor twee extra coatingslagen of een van de zwaardere topcoatings die wij aanbieden met een levensduur van minstens 5 jaar bij normaal gebruik.

 

12. Scheurvorming/nieuwbouw

Beton cire woonbeton / microcement of een cementbebonden gietvloer is niet bestand tegen de extreme spanningen in een nieuwbouwwoning. Ze ontstaan meestal vanuit de ondergrond (dekvloer) en trekken door in de toplaag. Echter doen de vaak kleine haar scheurtjes geen afbreuk aan de natuurlijke uitstraling van het product. Ze vallen vaakniet eens op. Het kan ook geen kwaad. Wel adviseren we nadien nogmaals de vloer of wand te lakken met de topcoating om deze scheurtjes te vullen en te beschermen tegen vocht.

 

13. Meerwerk tarieven (exclusief btw)

EGALINE: 

 Standaard 3mm egaline: €19 pm2

5mm egaline: €25 pm2

10mm egaline: €35 pm2 

Of op nacalculatie: €50 per extra gebruikte zak 

Anhydriet vloer +/+ € 4  pm2 (meerprijs!)

OPTIES:

Plaatsen profielen/strips: € 35 per meter

Kitwerk: €10 per strekkende meter

Holplinten: €35 per meter

Meerwerk: €50 per uur voor niet afgesproken werkzaamheden

 

Mocht je na het lezen van bovenstaande adviezen toch nog vragen hebben over je vloer, neem dan gerust contact met ons op!

 

CHECKLIST 

 

Aandachtpunten 

Wordt de verwachte oplevering en planning gehaald?

Type ondervloer cement dekvloer / anhydriet / tegel?

Vochtpercentage vloer?

Opstookprotocol gevolgd? Staat vloerverwarming uit of wordt deze uitgezet 24uur voor aanvang?

Vloer is vuil- en stofvrij?

Worden er nog andere werkzaamheden verricht tijdens installatie van de BetonCreation vloer?

Plinten wel of niet aanwezig?

Deurmat strip geplaatst? Indien gewenst door BetonCreation, wat is de positie (graag markeren)?

Wanden/plafon reeds gestukadoord?

Deuren verwijderd?

Bijzonderheden:

 

Bestaande bouw:

Oude vloer verwijderd?

Dikte lijmresten (mogelijk meerprijs voor egaliseren)

 

 

Bestaande tegelvloer:

Tegels zitten vast? Klinken hol?

Hoogte nodig om tegel te egaliseren?

Kleurkeuze bekend bij BetonCreation?

 

Datum:

Plaats:

 

Ondertekening:

 

 

 

CONTROLEUR                                                                     DE KLANT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2014 - 2024 BetonCreation/beton cire | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel